வாகனம்கள் அற்ற Champs-Elysées!!-

ஞாயிறு செப்டம்பர் 04, 2016
இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை செப்டம்பர் 4ம் திகதி, பரிசின் Champs-Elysées வீதி, மகிழுந்துகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு  ..