ஐரோப்பியத் தமிழர் ஒன்றியம் இறுதிவணக்கம் தெரிவிக்கிறது!

வியாழன் ஏப்ரல் 02, 2020

கொரோனாவின் கோரத்திற்கு நேற்று 01.04.2020 புதன்கிழமை பிரான்சு ஸ்ரார்ஸ் பேக்கில் பலியான  முன்னாள் தலைவர் அமரர் விஜயானந் குகதாசன் அவர்களுக்கு ஐரோப்பியத் தமிழர் ஒன்றியம் இறுதிவணக்கம் தெரிவித்துள்ளது.

d