மே 20 அரச விடுமுறை!

புதன் மே 15, 2019

மே மாதம் 20ஆம் திகதியான திங்கட்கிழமையன்று அரச விடுமுறையாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் வஜிர அபேவர்தன  அறிவித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரின் ஆலோசனைக்கமைய, இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர், வஜிர அபேவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.