பிரான்சில் தமிழ்ச்சோலை பள்ளிகள் தற்காலிகமாக மூடப்படுகின்றன!

ஞாயிறு மார்ச் 15, 2020

பிரான்சில் தமிழ்ச்சோலைகளை தற்காலிகமாக மூடுதல் பற்றிய அறிவித்தலை பிரான்சு தமிழ்ச்சோலைத் தலைமைப் பணியகம் விடுத்துள்ளது.

ல